Profesjonalną obsługę dla Klientów zainteresowanych usługami faktoringowymi świadczy firma Faktorzy S.A.

Skontaktuj się z pracownikiem Banku, by zapytać o szczegóły.

 

Faktorzy


                                                                  

 

 

 

Faktoring to usługa świadczona przez Faktora (Bank / Spółkę faktoringową), polegająca na wykupie wierzytelności od
Klienta (Faktoranta), który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich Odbiorców (Kontrahentów).

Faktoring to przede wszystkim elastyczne finansowanie bieżącej działalności Klienta. Faktor kupuje od Klienta faktury
przed terminem, w którym za towar lub usługę powinien zapłacić Kontrahent.

Za złożone przez Klienta do wykupu faktury, Faktor wypłaca mu na rachunek bieżący tzw. zaliczkę (czyli procentowo
ustaloną część faktury brutto, np. 90% wartości faktury brutto).

Faktoring to szybkie źródło finansowania – pieniądze za faktury Klient otrzymuje praktycznie od ręki (Faktor płaci za
fakturę w dniu, w którym Klient przekaże ją do  Faktora).  Klient  przekazuje  do wykupu faktury  przed  terminem ich
płatności, ale nie później niż 7 dni przed datą zapłaty wskazaną na fakturze.

Faktoring to  rozwiązanie  dające, poza  finansowaniem, wiele  dodatkowych  usług. Równie  istotna  jest  możliwość
przejęcia  ryzyka  niewypłacalności  Kontrahentów:  Faktor  ubezpiecza  limit  kupiecki,  który  Klient (Faktorant) daje
swoim Kontrahentom, przez co Klient nie musi martwić się o zapłatę należności.

Faktoring to także windykacja miękka niesolidnych Kontrahentów, w przypadku opóźnień w płatnościach za faktury.
Faktor   dyscyplinuje   takich   Kontrahentów   do   terminowych  wpłat,  monituje  ich  pisemnie  oraz   telefonicznie.
Faktoring wiąże się również ze stałym nadzorem Faktora  nad  wpływem  płatności  za  faktury.  Klient  na  bieżąco
informowany   jest  o   rozliczeniach  z  Kontrahentami,  otrzymuje  od  Faktora  dostęp  do  przejrzystego  systemu
raportowego, dzięki czemu ma pełną wiedzę m.in. o opóźnieniach w płatnościach od Kontrahentów.

Podsumowując, faktoring to pakiet usług,  na  które  składa  się:  finansowanie,  przejęcie  ryzyka  niewypłacalności
Kontrahenta, windykacja miękka, administracja wierzytelnościami.
 

 
 
 
 
 
FAKTORING PEŁNY (Z UBEZPIECZENIEM)
Faktoring   Pełny   to   nabywanie  i   finansowanie   wierzytelności   Faktoranta   powstałych  w   obrocie   krajowym i 
zagranicznym z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorców. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności  odbiorcy
do wysokości zaliczki. Oznacza to,  że  jeśli  wierzytelność  nie  zostanie odzyskana Faktorant zachowuje  otrzymaną
zaliczkę.  Zdecydowana  większość  odbiorców  objętych  faktoringiem realizuje płatności terminowo lub z niewielkim 
opóźnieniem.   Wysoka   jest  również  skuteczność   działań   dyscyplinujących   dłużników  -  to  dowód    na to, że z
faktoringiem pełnym dostawca może czuć się pewnie!
 
W   polisie   FAKTORZY   S.A.   kwota   gwarantowanego   pokrycia   ryzyka   zapewnia   Klientom   wysoki    poziom 
bezpieczeństwa. Przejęcie  ryzyka jest  możliwe w przypadku pozytywnej weryfikacji odbiorcy przez Ubezpieczyciela
 
FAKTORING NIEPEŁNY (Z REGRESEM)
Faktoring niepełny, inaczej faktoring z prawem regresu do Faktoranta, polega na tym, że w sytuacji gdy Kontrahent nie
spłaci wierzytelności, FAKTORZY S.A. zażądają od Faktoranta zwrotu Zaliczki.
Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Kontrahenta. Oznacza to, że po upływie umownego okresu prolongaty,
w przypadku braku spłaty wierzytelności przez Kontrahenta, Faktorant jest zobowiązany do zwrotu wypłaconej Zaliczki
z tytułu finansowania danej wierzytelności (prawo regresu do Faktoranta), jednakże prawo regresu nie ogranicza
prawa Faktora do żądania zapłaty bezpośrednio od Kontrahenta.
Faktorant zobowiązany jest do przedkładania do Faktora wszystkich wierzytelności w stosunku do Kontrahentów
włączonych do umowy. Kontrahent jest zobowiązany do spłaty wierzytelności na rachunek Faktora.
 
 

Faktorzy

Opis:

1. Faktorant wystawia faktury z tytułu sprzedanych towarów/usług.

2. Faktroant ceduje wierzytelności na rzecz Faktora i przekazuje je w celu sfinansowania.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu wierzytelności, Faktor udziela Faktorantowi  finansowania

    w postaci wypłaty zaliczki (np.90%) z tytułu nabytych faktur.

4. Odbiorca   spłaca   w   terminie   płatności   należności   za   zakupione  towary / usługi

    na rachunek Faktora (rachuek cesyjny).

5. Po   całkowitej     spłacie    wierzytelności   przez,   Faktor    rozlicza   wierzytelności   z

    Faktorantem w postaci wypłaty kwoty niefinansowanej (pozostałe 10%).

6. W   przypadku   opóźnienia  w  zapłacie, Faktor  egzekwuje   należności  od  Odbiorcy.

Korzyści z faktoringu 

 

- Uzyskanie finansowania zazwyczaj wyższego niż finansowanie obrotowe otwarte.

- Poprawa płynności finansowej firmy i stabilizacja przepływów finansowych dzięki skróceniu spływu należności.
 
- Poprawa konkurencyjności na  rynku poprzez  zaoferowanie Kontrahentom wydłużonych terminów płatności, bez pogarszania
   własnej płynności i obciążania bilansu firmy /faktoring pełny/
 
- Zaspokojenie zapotrzebowania na gotówkę w okresie sprzedaży sezonowej.
 
- Redukcja kosztów administracyjnych związanych z monitorowaniem płatności i windykacją.
 
- Przejęcie ryzyka niewypłacalności Kontrahentów
 
- Poprawa podstawowych wskaźników bilansowych dzięki wyksięgowaniu należności  z bilansu w  przypadku   usługi  faktoringu
  pełnego. Jeśli Faktor nie ma  prawa regresu do Klienta, należności sprzedane do Faktora znikają z bilansu Klienta, zamieniając
  się na gotówkę w kasie, zaś po stronnie pasywów nie pojawia się zobowiązanie.
 
- Brak konieczności stosowania twardych zabezpieczeń – zabezpieczeniem faktoringu jest cesja należności
 
- Finansowanie, monitoring, windykacja, ubezpieczenie – wszystko w ramach jednej umowy.
 
- Zabezpieczenie   ryzyka   kursowego   poprzez   natychmiastowe   pozyskanie   środków z tytułu zrealizowanych kontraktów w
   walucie obcej
 
 
 
 5 najczęściej powtarzających się obiekcji klientów, którzy jeszcze nie korzystali z produktu faktoringowego.
 
OBIEKCJA 1

„JEŚLI MÓJ ODBIORCA NIE ZAPŁACI, TO FAKTOR WRÓCI DO MNIE PO PIENIĄDZE”.
 
 
- W umowie jest określony czas   dopuszczalnego  opóźnienia  Kontrahenta   (tzw. okres regresu),   w   którym   to   czasie   Faktor
  podejmuje działania mające na celu skłonienie Kontrahenta do zapłaty poprzez monity, telefony itd.
 
- Dostosowanie   struktury   transakcji   do   Twojej   sytuacji:   w  umowie  są Kontrahenci,   którzy płacą w terminie (opóźnienia nie
  przekraczają dopuszczalnego opóźnienia w umowie) – jeśli Kontrahenci płacą z regularnym   opóźnieniem, to można im wydłużyć
  termin płatności faktur lub dostosować do nich długość dopuszczalnego opóźnienia (okresu regresu).
 
- Poprzez wprowadzenie do umowy dużej liczby Kontrahentów, którzy  nie   mają   wysokich   limitów     w   porównaniu   z   limitem
  przyznanym Tobie, możemy ograniczyć negatywne konsekwencje dla Ciebie. Nawet   jeśli   jeden  z  Kontrahentów nie zapłaci na
  czas, nie będzie to kwota, która zachwieje Twoimi finansami, a fundusze lub wykupione inne faktury pozwolą na spłatę zadłużenia.
 
OBIEKCJA 2
 
„FAKTORING TO STRASZNIE DUŻO FORMALNOŚCI”
 
- Składając   wniosek,   jedynie   dodatkowo   wypełniasz   wniosek   o   ustalenie   limitów,  dostarczasz  umowy handlowe, komplet
  przykładowych dokumentów stosowanych w obrocie oraz historię rozrachunków. W  większości obecnych programów księgowych,
  generowanie raportu dotyczącego płatności odbywa się przysłowiowym „jednym przyciskiem”
 
- W przypadku faktoringu nie musisz ustanawiać drogich i czasochłonnych zabezpieczeń, takich jak zastawy rejestrowe czy hipoteki.
 
OBIEKCJA 3
 
„MUSZĘ POINFORMOWAĆ MOICH KONTRAHENTÓW O CESJI, A ONI MOGĄ SIĘ NA NIĄ NIE ZGODZIĆ”.
 
- Dla Kontrahenta nic się nie zmienia oprócz numeru rachunku.
 
- Jeśli Kontrahent nie chce podpisać cesji, warto zastanowić się dlaczego. Może zakłada, że w przyszłości pogorszy się jego kultura
   płatnicza?
 
- To jest jedyne zabezpieczenie transakcji; Faktor nie wymaga twardych zabezpieczeń.
 
OBIEKCJA 4
 
„MOJE RELACJE Z KONTRAHENTAMI ULEGNĄ POGORSZENIU”.
 
Nie ma przesłanek, aby zakładać, że relacje rzeczywiście ulegną pogorszeniu, gdyż:
- Dzięki  uzyskaniu  finansowania   zyskujesz   przewagę   konkurencyjną, np.  możesz zaproponować  Kontrahentom  dłuższe terminy
  płatności.
 
- Poprzez   dostęp   do   gotówki   możesz   uzyskać   rabaty i skonta  u swoich dostawców, co może wpłynąć pozytywnie na uzyskanie
   większej marży lub zaproponowanie lepszych warunków cenowych swoim Kontrahentom.
 
- Faktoring świadczy o Twojej pozycji finansowej  – masz odpowiednią zdolność kredytową pozwalającą mu na uzyskanie finansowania.
 
- Faktor bezpłatnie sprawdza Kontrahentów w bazach – w ramach usługi masz ma darmową wywiadownię gospodarczą,  w  przypadku
  faktoringu pełnego za niewielką opłatą, tj. min. 25 PLN, weryfikuje Kontrahenta w firmie ubezpieczeniowej.
 
OBIEKCJA 5
 
„FAKTORING JEST DROGI I DROŻSZY OD KREDYTU”
 
- Faktoring to narzędzie, które daje Tobie wiele usług w jednej umowie. Oprócz finansowania Faktor może przejąć ryzyko niewypłacalności
  Kontrahentów, rozlicza spłaty faktur, pilnuje terminowości spłat (wysyła monity, wykonuje telefony), dostarcza raporty.
- Posiadając limit faktoringu pełnego nie musisz pozyskiwać drogich raportów z wywiadowni gospodarczych, ponieważ Faktor oraz
  Ubezpieczyciel monitorują rynek na bieżąco.
- Nie ponosisz kosztów związanych z wyceną i ustanowieniem zabezpieczeń.
 

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies